Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020

Lưu trữ: Quizzes

Thiết lập các mức dừng lỗ

{"questions":{"e4s6z":{"id":"e4s6z","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110i\u1ec3m d\u1eebng l\u1ed7 c\u1ee7a b\u1ea1n ph\u1ea3i l\u00e0 __ trong giao d\u1ecbch m\u00e0 b\u1ea1n th\u1ef1c hi\u1ec7n.\r\n","desc":"\u0110i\u1ec3m d\u1eebng l\u1ed7 ...

Xem Thêm

Kỹ thuật Scale In (vào lệnh từng phần) và Scale Out (cắt lệnh từng phần)

{"questions":{"1re8h":{"id":"1re8h","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : K\u1ef9 thu\u1eadt scaling\/scale (k\u1ef9 thu\u1eadt t\u1eebng ph\u1ea7n) c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 g\u00ec?\r\n","desc":"K\u1ef9 thu\u1eadt Scaling l\u00e0 vi\u1ec7c th\u00eam ho\u1eb7c ...

Xem Thêm

Quản lý rủi ro

{"questions":{"aeud1":{"id":"aeud1","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Khi n\u00e0o th\u00ec vi\u1ec7c giao d\u1ecbch tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t canh b\u1ea1c?\r\n","desc":"Khi giao d\u1ecbch m\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f3 quy ...

Xem Thêm

Xác định quy mô giao dịch

{"questions":{"mbqs7":{"id":"mbqs7","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tho\u1ea3i m\u00e1i s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y t\u00ednh k\u00edch th\u01b0\u1edbc giao d\u1ecbch c\u1ee7a BabyPips.com trong c\u00e2u ...

Xem Thêm

Tương quan tiền tệ

{"questions":{"85wub":{"id":"85wub","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Thu\u1eadt ng\u1eef ngo\u1ea1i h\u1ed1i \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 cho ch\u00fang ta bi\u1ebft h\u01b0\u1edbng di chuy\u1ec3n t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i ...

Xem Thêm

Ghi chép Nhật ký giao dịch

{"questions":{"8v2qf":{"id":"8v2qf","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : T\u1ea1i sao vi\u1ec7c l\u01b0u gi\u1eef m\u1ed9t Nh\u1eadt k\u00fd giao d\u1ecbch l\u00e0 r\u1ea5t quan tr\u1ecdng?\r\n","desc":"L\u01b0u gi\u1eef m\u1ed9t Nh\u1eadt ...

Xem Thêm

Tạo hệ thống giao dịch của riêng bạn

{"questions":{"9ixvb":{"id":"9ixvb","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Lo\u1ea1i h\u1ec7 th\u1ed1ng giao d\u1ecbch n\u00e0o s\u1ebd t\u1ea1o ra t\u00edn hi\u1ec7u cho nh\u00e0 giao d\u1ecbch b\u1ea5t k\u1ec3 ...

Xem Thêm

Sử dụng chứng khoán trong giao dịch ngoại hối

{"questions":{"wwr6u":{"id":"wwr6u","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Tri\u1ec3n v\u1ecdng th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ch\u1ee9ng kho\u00e1n c\u1ee7a m\u1ed9t qu\u1ed1c gia \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn ti\u1ec1n t\u1ec7 nh\u01b0 th\u1ebf ...

Xem Thêm

Chỉ số Đô la Mỹ

{"questions":{"kic7u":{"id":"kic7u","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Ch\u1ec9 s\u1ed1 \u0110\u00f4 la M\u1ef9 ch\u1ee9a bao nhi\u00eau \u0111\u1ed3ng ngo\u1ea1i h\u1ed1i?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"17d2h":{"id":"17d2h","image":"","imageId":"","title":"6\r\n"},"o02p2":{"id":"o02p2","image":"","imageId":"","title":"8\r\n"},"rk34a":{"id":"rk34a","image":"","imageId":"","title":"9\r\n"},"0hgq1":{"id":"0hgq1","image":"","imageId":"","title":"Kh\u00f4ng \u0111\u00e1p \u00e1n n\u00e0o \u0111\u00fang\r\n"}}},"ft87j":{"id":"ft87j","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 2 : ...

Xem Thêm

Tương quan giữa các thị trường

{"questions":{"utfvw":{"id":"utfvw","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Gi\u1eefa \u0111\u00f4 la M\u1ef9 v\u00e0 v\u00e0ng th\u01b0\u1eddng t\u1ed3n t\u1ea1i d\u1ea1ng quan h\u1ec7 n\u00e0o?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"nhak5":{"id":"nhak5","image":"","imageId":"","title":"Ng\u01b0\u1ee3c chi\u1ec1u\r\n"},"w2qdv":{"id":"w2qdv","image":"","imageId":"","title":"C\u00f9ng chi\u1ec1u\r\n"},"avn7t":{"id":"avn7t","image":"","imageId":"","title":"Kh\u00f4ng c\u00f3 quan ...

Xem Thêm

Hồ sơ các quốc gia

{"questions":{"q50cp":{"id":"q50cp","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110\u00e2u l\u00e0 c\u01a1 quan qu\u1ea3n l\u00fd ch\u00ednh v\u1ec1 ch\u00ednh s\u00e1ch ti\u1ec1n t\u1ec7 c\u1ee7a Hoa K\u1ef3?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"9qnfh":{"id":"9qnfh","image":"","imageId":"","title":"FED\r\n"},"5epg3":{"id":"5epg3","image":"","imageId":"","title":"ECB\r\n"},"h4we1":{"id":"h4we1","image":"","imageId":"","title":"SNB\r\n"},"7tgqn":{"id":"7tgqn","image":"","imageId":"","title":"Kh\u00f4ng \u0111\u00e1p \u00e1n ...

Xem Thêm

Giao dịch sử dụng Tin tức

{"questions":{"84n2v":{"id":"84n2v","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Trong th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ch\u1ee9ng kho\u00e1n, giao d\u1ecbch d\u1ef1a tr\u00ean th\u00f4ng tin ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e1t h\u00e0nh ra c\u00f4ng ...

Xem Thêm

Tâm lý thị trường

{"questions":{"nhy8a":{"id":"nhy8a","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110\u00e2u l\u00e0 nh\u00f3m \u0111\u1ea7u c\u01a1 gi\u00e1 t\u0103ng m\u1ea1nh nh\u1ea5t \u1edf \u0111\u00e1y th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng v\u00e0 \u0111\u1ea7u c\u01a1 gi\u00e1 ...

Xem Thêm

Giao dịch chênh lệch lãi suất

{"questions":{"41zdp":{"id":"41zdp","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : B\u1ea1n n\u00ean mong \u0111\u1ee3i \u0111i\u1ec1u g\u00ec khi giao d\u1ecbch ch\u00eanh l\u1ec7ch l\u00e3i su\u1ea5t?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"0h0lh":{"id":"0h0lh","image":"","imageId":"","title":"Kh\u00f4ng c\u00f3 ch\u00eanh l\u1ec7ch l\u00e3i ...

Xem Thêm

Giao dịch với các phân kỳ

{"questions":{"yi9cc":{"id":"yi9cc","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Ph\u00e2n k\u1ef3 c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e1t hi\u1ec7n b\u1eb1ng c\u00e1ch so s\u00e1nh...\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"0ppr5":{"id":"0ppr5","image":"","imageId":"","title":"Bi\u1ebfn \u0111\u1ed9ng v\u00e0 thanh kho\u1ea3n\r\n"},"7jn54":{"id":"7jn54","image":"","imageId":"","title":"H\u00e0nh \u0111\u1ed9ng gi\u00e1 ...

Xem Thêm

Giao dịch với Bùng nổ giá (Breakout) và Bùng nổ giả (Fakeout)

{"questions":{"okods":{"id":"okods","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : T\u1ea1i sao B\u00f9ng n\u1ed5 gi\u00e1 th\u1ea5t b\u1ea1i?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"9h19y":{"id":"9h19y","image":"","imageId":"","title":"Do c\u00f3 m\u1ed9t nh\u00f3m \u00edt c\u00e1c nh\u00e0 giao d\u1ecbch th\u00f4ng minh ...

Xem Thêm

Phân tích đa khung thời gian

{"questions":{"jror1":{"id":"jror1","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Ph\u00e2n t\u00edch \u0111a khung th\u1eddi gian ch\u1ec9 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n l\u00e0 qu\u00e1 tr\u00ecnh xem x\u00e9t...\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"8541o":{"id":"8541o","image":"","imageId":"","title":"M\u1ed9t lo\u1ea1i ti\u1ec1n t\u1ec7 ...

Xem Thêm

Điều kiện thị trường Forex

{"questions":{"eln3f":{"id":"eln3f","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Khi c\u00f3 m\u1ed9t s\u1ef1 thay \u0111\u1ed5i \u0111\u00e1ng k\u1ec3 trong c\u00e1c nh\u00e2n t\u1ed1 c\u01a1 b\u1ea3n, chuy\u1ec7n g\u00ec c\u00f3 ...

Xem Thêm

Phân tích cơ bản Forex

{"questions":{"2wacc":{"id":"2wacc","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Ph\u00e2n t\u00edch c\u01a1 b\u1ea3n l\u00e0 g\u00ec?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"tayop":{"id":"tayop","image":"","imageId":"","title":"L\u00e0 vi\u1ec7c nghi\u00ean c\u1ee9u v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh gi\u00e1 harmonic\r\n"},"s47no":{"id":"s47no","image":"","imageId":"","title":"L\u00e0 ...

Xem Thêm

Các cặp tiền tệ chéo

{"questions":{"tzref":{"id":"tzref","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Trong thu\u1eadt ng\u1eef forex, \"cross\" c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 g\u00ec?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"3oovl":{"id":"3oovl","image":"","imageId":"","title":"L\u00e0 m\u1ed9t c\u1eb7p ti\u1ec1n t\u1ec7 c\u00f3 ch\u1ee9a m\u1ed9t lo\u1ea1i\u00a0commodity ...

Xem Thêm

Mô hình giá harmonic

{"questions":{"osbwe":{"id":"osbwe","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : M\u00f4 h\u00ecnh Gartley c\u00f3 g\u00ec kh\u00e1c v\u1edbi m\u00f4 h\u00ecnh ABCD?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"t1exx":{"id":"t1exx","image":"","imageId":"","title":"Hai c\u00e1i \u0111\u1ec1u l\u00e0 m\u1ed9t m\u00f4 h\u00ecnh, ch\u1ec9 ...

Xem Thêm

Điểm Pivot là gì

{"questions":{"h177o":{"id":"h177o","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Trong ph\u00e2n t\u00edch \u0110i\u1ec3m Pivot, R \u0111\u1ea1i di\u1ec7n cho?\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"zycxo":{"id":"zycxo","image":"","imageId":"","title":"\u0110\u1ea3o chi\u1ec1u\r\n"},"ti2qb":{"id":"ti2qb","image":"","imageId":"","title":"Tho\u00e1i lui\r\n"},"powk9":{"id":"powk9","image":"","imageId":"","title":"M\u1ee9c kh\u00e1ng c\u1ef1\r\n"}}},"4u1dw":{"id":"4u1dw","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 2 : Ph\u00e2n t\u00edch ...

Xem Thêm

Chỉ báo dao động (Oscillator) và Chỉ báo động lượng (Momentum)

{"questions":{"zmb5v":{"id":"zmb5v","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : C\u00e1c ch\u1ec9 b\u00e1o d\u1eabn \u0111\u1ea7u xu h\u01b0\u1edbng c\u00f2n c\u00f3 t\u00ean g\u1ecdi kh\u00e1c l\u00e0 ___.\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"7zsii":{"id":"7zsii","image":"","imageId":"","title":"ch\u1ec9 b\u00e1o theo sau ...

Xem Thêm

Các hình thái/mô hình biểu đồ quan trọng

{"questions":{"15htu":{"id":"15htu","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : M\u00f4 h\u00ecnh bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 b\u00e1o hi\u1ec7u r\u1eb1ng xu h\u01b0\u1edbng \u0111ang di\u1ec5n ra c\u00f3 th\u1ec3 s\u1ebd ti\u1ebfp di\u1ec5n ...

Xem Thêm

Kiểm tra kỹ năng phân tích kỹ thuật cơ bản của bạn.

{"questions":{"fuia7":{"id":"fuia7","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"https:\/\/forex.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/line-780x545.png","imageId":"19878","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110\u00e2y l\u00e0 lo\u1ea1i bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 g\u00ec?\r\n","desc":"Bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 \u0111\u01b0\u1eddng\r\n","hint":"","answers":{"uxgia":{"id":"uxgia","image":"","imageId":"","title":"Bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 thanh n\u1ebfn\r\n"},"5fdhq":{"id":"5fdhq","image":"","imageId":"","title":"Bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 thanh\r\n"},"llt0b":{"id":"llt0b","image":"","imageId":"","title":"Bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 \u0111\u01b0\u1eddng\r\n","isCorrect":"1"}}},"fblku":{"id":"fblku","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"https:\/\/forex.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/ohlc-780x545.png","imageId":"19879","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 2 : ...

Xem Thêm

Kiến thức cơ bản về Thanh Nến Nhật Bản

{"questions":{"vrowz":{"id":"vrowz","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"https:\/\/forex.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/upper-shadow.png","imageId":"19857","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Ph\u1ea7n n\u00e0y c\u00f3 t\u00ean g\u1ecdi l\u00e0 g\u00ec?\r\n","desc":"R\u00e2u n\u1ebfn tr\u00ean\r\n","hint":"","answers":{"xctsa":{"id":"xctsa","image":"","imageId":"","title":"\u0110\u1ea7u c\u1ee7a m\u1ed9t thanh k\u1eb9o d\u1ebbo.\r\n"},"tb2xm":{"id":"tb2xm","image":"","imageId":"","title":"\u0110\u1ea7u g\u1eady\r\n"},"es7le":{"id":"es7le","image":"","imageId":"","title":"R\u00e2u n\u1ebfn tr\u00ean\r\n","isCorrect":"1"}}},"x2llo":{"id":"x2llo","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"https:\/\/forex.com.vn\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lower-shadow.png","imageId":"19858","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u ...

Xem Thêm

Các mô hình nến phổ biến

{"questions":{"krzsh":{"id":"krzsh","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : M\u00f4 h\u00ecnh \u0111\u1ea3o chi\u1ec1u xu h\u01b0\u1edbng ba ng\u00e0y n\u00e0y c\u00f3 t\u00ean l\u00e0 g\u00ec?\r\n","desc":"Bullish Inside Up\r\n","hint":"","answers":{"owftu":{"id":"owftu","image":"","imageId":"","title":"Bullish Outside Up\r\n"},"ldgwu":{"id":"ldgwu","image":"","imageId":"","title":"Bullish ...

Xem Thêm

Lừa đảo trong giao dịch Forex

{"questions":{"oz0z2":{"id":"oz0z2","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : C\u00f3 ph\u1ea3i robot forex lu\u00f4n mang v\u1ec1 l\u1ee3i nhu\u1eadn kh\u00f4ng?\r\n","desc":"Kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00fac n\u00e0o c\u0169ng v\u1eady - ch\u00fang ...

Xem Thêm

Tiền tệ sẽ tăng hay giảm giá?

{"questions":{"9wpz4":{"id":"9wpz4","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : T\u1ef7 l\u1ec7 th\u1ea5t nghi\u1ec7p \u1edf \u00dac \u0111\u00e3 gi\u1ea3m trong v\u00f2ng v\u00e0i th\u00e1ng. N\u1ec1n kinh t\u1ebf c\u1ee7a New ...

Xem Thêm

Nhận biết các Quan chức Ngân hàng Trung ương!

{"questions":{"xdxei":{"id":"xdxei","mediaType":"image","answerType":"image","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Ai hi\u1ec7n l\u00e0 Ch\u1ee7 t\u1ecbch H\u1ed9i \u0111\u1ed3ng Th\u1ed1ng \u0111\u1ed1c C\u1ee5c D\u1ef1 tr\u1eef Li\u00ean bang Hoa K\u1ef3?\r\n","desc":"Jerome Powell ...

Xem Thêm

Bạn hiểu biết tới đâu về bitcoin và các altcoin khác?

{"questions":{"6s7zg":{"id":"6s7zg","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110\u1ed3ng Coin n\u00e0y c\u0169ng gi\u1ed1ng nh\u01b0 Binance Coin nh\u01b0ng \u0111\u01b0\u1ee3c d\u00f9ng t\u1ea1i s\u00e0n KuCoin.\r\n","desc":"","hint":"","answers":{"jnigt":{"id":"jnigt","image":"","imageId":"","title":"C\u1ed5 phi\u1ebfu Kucoin\r\n"},"j16b8":{"id":"j16b8","image":"","imageId":"","title":"Bitcoin\r\n"},"sdfyq":{"id":"sdfyq","image":"","imageId":"","title":"Storj\r\n"}}},"53rs0":{"id":"53rs0","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 2 ...

Xem Thêm

Bạn hiểu rõ tới đâu về các loại tiền tệ trên toàn cầu?

{"questions":{"6mfbd":{"id":"6mfbd","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110\u1ed3ng ti\u1ec1n n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00fd hi\u1ec7u l\u00e0 \u20b9 v\u00e0 c\u00f3 m\u00e3 ti\u1ec1n t\u1ec7 l\u00e0 INR.\r\n","desc":"\u0110\u1ed3ng Rupee \u1ea4n ...

Xem Thêm

Bạn có biết các nhà lãnh đạo G7 là ai không?

{"questions":{"zidga":{"id":"zidga","mediaType":"image","answerType":"image","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Th\u1ee7 t\u01b0\u1edbng \u0111\u01b0\u01a1ng nhi\u1ec7m c\u1ee7a V\u01b0\u01a1ng qu\u1ed1c Anh l\u00e0 ai?\r\n","desc":"Theresa May l\u00e0 hi\u1ec7n \u0111ang gi\u1eef ch\u1ee9c Th\u1ee7 ...

Xem Thêm

Biệt danh của các loại tiền tệ

{"questions":{"okcpk":{"id":"okcpk","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Swissy l\u00e0 g\u00ec ?\r\n","desc":"Khi CHF gh\u00e9p c\u1eb7p v\u1edbi USD, n\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l\u00e0 Swissy.\r\n","hint":"","answers":{"1vf1b":{"id":"1vf1b","image":"","imageId":"","title":"USD\/CHF\r\n","isCorrect":"1"},"b88e6":{"id":"b88e6","image":"","imageId":"","title":"CHF\r\n"},"em2as":{"id":"em2as","image":"","imageId":"","title":"CAD\r\n"}}},"p3twm":{"id":"p3twm","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 2 : Chunnel ...

Xem Thêm

Câu đố về Bitcoin

{"questions":{"wv1gz":{"id":"wv1gz","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Satoshi Nakamoto th\u1ef1c s\u1ef1 l\u00e0 ai?\r\n","desc":"Danh t\u00ednh th\u1ef1c s\u1ef1 c\u1ee7a Satoshi Nakamoto v\u1eabn ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c h\u00e9 l\u1ed9. ...

Xem Thêm

Các ký hiệu tiền tệ cho “Dân nghiện FX”

{"questions":{"9bcwm":{"id":"9bcwm","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : CAD l\u00e0 g\u00ec ? \r\n","desc":"\u0110\u1ed3ng \u0110\u00f4 la Canada\r\n","hint":"","answers":{"dixix":{"id":"dixix","image":"","imageId":"","title":"\u0110\u1ed3ng \u0110\u00f4 la Canada\r\n","isCorrect":"1"},"0rj54":{"id":"0rj54","image":"","imageId":"","title":"\u0110\u1ed3ng Peso Chile\r\n"},"7yuc3":{"id":"7yuc3","image":"","imageId":"","title":"\u0110\u1ed3ng Colon Costa Rica\r\n"}}},"nzt9y":{"id":"nzt9y","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 2 ...

Xem Thêm

Các mức hỗ trợ và kháng cự

{"questions":{"1j22w":{"id":"1j22w","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Trong m\u1ed9t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng t\u0103ng gi\u00e1, m\u1ee9c ____ l\u00e0 khu v\u1ef1c gi\u00e1 c\u1ea3 g\u1eb7p kh\u00f3 kh\u0103n khi ...

Xem Thêm

Trung bình động

{"questions":{"3vmu9":{"id":"3vmu9","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : C\u00f3 hai lo\u1ea1i trung b\u00ecnh \u0111\u1ed9ng ch\u00ednh, \u0111\u00f3 l\u00e0?\r\n","desc":"C\u00f3 hai lo\u1ea1i trung b\u00ecnh \u0111\u1ed9ng ch\u00ednh, \u0111\u00f3 l\u00e0 ...

Xem Thêm

Nến Nhật Bản

{"questions":{"hbjci":{"id":"hbjci","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110i\u1ec1u n\u00e0o sau \u0111\u00e2y KH\u00d4NG ph\u1ea3i l\u00e0 ti\u00eau ch\u00ed nh\u1eadn di\u1ec7n c\u1ee7a m\u00f4 h\u00ecnh Hanging man (M\u00f4 ...

Xem Thêm

Fibonacci và phân tích kỹ thuật

{"questions":{"dbn3t":{"id":"dbn3t","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : \u0110\u1ec9nh \u0111\u1ea3o chi\u1ec1u l\u00e0 thanh n\u1ebfn v\u1edbi...\r\n","desc":"Swing High (\u0110\u1ec9nh \u0111\u1ea3o chi\u1ec1u) l\u00e0 m\u1ed9t n\u1ebfn v\u1edbi \u00edt nh\u1ea5t ...

Xem Thêm

Các chỉ báo biểu đồ thông dụng

{"questions":{"zwzle":{"id":"zwzle","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, c\u00e1c nh\u00e0 giao d\u1ecbch s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ec9 b\u00e1o ADX (Ch\u1ec9 s\u1ed1 \u0111\u1ecbnh h\u01b0\u1edbng trung b\u00ecnh) ...

Xem Thêm

Các loại biểu đồ

{"questions":{"6hzkp":{"id":"6hzkp","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Lo\u1ea1i bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 n\u00e0o n\u1ed1i gi\u1eefa m\u1ee9c gi\u00e1 \u0111\u00f3ng c\u1eeda c\u1ee7a m\u1ed9t phi\u00ean v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 \u0111\u00f3ng ...

Xem Thêm

Ba loại phân tích trong giao dịch ngoại hối

{"questions":{"z11dd":{"id":"z11dd","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Lo\u1ea1i bi\u1ec3u \u0111\u1ed3 n\u00e0o n\u1ed1i gi\u1eefa m\u1ee9c gi\u00e1 \u0111\u00f3ng c\u1eeda c\u1ee7a m\u1ed9t phi\u00ean v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 \u0111\u00f3ng ...

Xem Thêm

Kiến thức cơ bản về các Sàn giao dịch

{"questions":{"jgzuc":{"id":"jgzuc","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : C\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l\u00e0 Market Maker (S\u00e0n t\u1ea1o l\u1eadp th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng), lo\u1ea1i s\u00e0n giao d\u1ecbch n\u00e0y ki\u1ebfm ...

Xem Thêm

Tại sao nên giao dịch Forex?

{"questions":{"vfjya":{"id":"vfjya","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"Th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ngo\u1ea1i h\u1ed1i ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng bao nhi\u00eau gi\u1edd m\u1ed9t ng\u00e0y?\r\n","desc":"Th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ngo\u1ea1i h\u1ed1i l\u00e0 m\u1ed9t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ...

Xem Thêm

Người tham gia giao dịch Forex là ai?

{"questions":{"wbecl":{"id":"wbecl","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Trong s\u1ed1 c\u00e1c \u0111\u00e1p \u00e1n sau \u0111\u00e2y, nh\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec3m l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a vi\u1ec7c tham gia giao d\u1ecbch ...

Xem Thêm

Bạn có thể giao dịch Forex vào lúc nào?

{"questions":{"n38k3":{"id":"n38k3","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : D\u1ef1a tr\u00ean bi\u00ean \u0111\u1ed9 bi\u1ebfn \u0111\u1ed9ng pip trung b\u00ecnh m\u1ed7i phi\u00ean, trong phi\u00ean giao d\u1ecbch n\u00e0o th\u00ec ...

Xem Thêm

Forex là gì?

{"questions":{"na3a8":{"id":"na3a8","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Quy m\u00f4 c\u1ee7a th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Forex l\u00e0 bao nhi\u00eau?\r\n","desc":"Th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng ngo\u1ea1i h\u1ed1i th\u1ef1c hi\u1ec7n l\u01b0\u1ee3ng giao d\u1ecbch ...

Xem Thêm

Bạn giao dịch Forex ra sao?

{"questions":{"vl2er":{"id":"vl2er","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"C\u00e2u 1 : Thu\u1eadt ng\u1eef n\u00e0o \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 m\u00f4 t\u1ea3 giao d\u1ecbch v\u1edbi v\u1ed1n vay m\u01b0\u1ee3n?","desc":"Giao d\u1ecbch v\u1edbi ...

Xem Thêm

Đăng Kí Nhận Tin Forex Độc Quyền

Đăng nhập tài khoản của bạn dưới đây

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.